הכניסה לתחנת המידע לסטודנט היא /yedion/fireflyweb.aspx?appname=BSHITA&prgname=login